Návrh na zmenu územného plánu v lokalite Hálova PDF Tlač Email
Ešte v roku 2007 plánoval súkromný investor masívnu výstavbu v blízkosti Hálovej ulice. Konkrétne malo ísť o tri polyfunkčné objekty s bytmi, ktoré mali mať výšku 9 poschodí. Predmetná stavba sa mala nachádzať na voľnej trávnatej ploche pred kaviarňou Net-Café (dnes Motýľ). Ľudia z okolia vtedy ostro prejavili svoj nesúhlas, keďže výstavba v tomto stabilizovanom území by si vyžiadala zvýšené nároky na dopravu a parkovanie. Spolu s bratom sme v tej dobe iniciovali petíciu proti spomínanej výstavbe, ktorú podpísalo vyše 400 obyvateľov z okolia. Spoločne sme argumentovali, že ďalším zahusťovaním by sa v danej lokalite enormne zvýšila hladina hluku a nepochybne by došlo aj k zhoršeniu štandardu bývania.
Následne kompetentní zohľadnili názor občanov a dňa 24.10. 2007 vydal magistrát hl. m. SR k zámeru nesúhlasné záväzné stanovisko. Napriek tomu hrozba výstavby v tejto lokalite nie je nadobro zažehnaná. Keďže ide o pozemok v súkromnom vlastníctve, v budúcnosti sa tu opäť môžu objaviť snahy o výstavbu.
Preto som ako poslanec Mestského zastupiteľstva navrhol zmenu územného plánu v tejto lokalite z kódu 101 (viacpodlažná zástavba obytného územia), na kód 1110 (čo sú parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy). Domnievam sa, že Petržalka už nepotrebuje ďalšie obytné domy ani administratívu. Chýba tu dobudovanie tzv. sociálnej infraštruktúry, čiže oddychové zóny, námestia, parky a športoviská. Pevne verím, že pri ďalšom schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu bude zapracovaná aj mnou navrhovaná zmena. Tým pádom výstavba v tejto lokalite nebude možná a dané územie by zostalo zelené.


OLIVER KRÍŽ

Poslanec MZ Petržalka

 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura